Om resultaten från en radonmätning visar förhöjda halter, rekommenderas en radonbesiktning. Denna genomförs enkelt på plats i bostaden eller fastigheten. Målet med besiktningen är att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att lösa problemet.

Under radonbesiktningen hjälper en besiktningsman till att förstå hur radonet kommer in i byggnaden och hur det kan tas bort. Efter genomgången får man information om de åtgärder som behöver vidtas för att bekämpa problemet. Det finns olika metoder för radonsanering, beroende på var radonet kommer ifrån. När besiktningen och saneringen är klara är det viktigt att genomföra en ny radonmätning för att säkerställa att radonhalterna har minskat och saneringen har haft önskad effekt.

Radon i inomhusluften kan komma från flera källor, inklusive byggnadsmaterial, marken omkring och under huset och hushållsvattnet. För att välja rätt åtgärder för radonsanering är det viktigt att veta var radonen kommer ifrån.

Den mest vanliga källan till radon i byggnader är från marken. Om byggnadens grundkonstruktion inte är tät, kan markradon sugas in i huset. Det kan ta sig in genom sprickor i källarväggar och betonggolv, jordgolv, genom bjälklag på torpar- och krypgrund, rörgenomföringar, omkring avloppsbrunnar och brunnar, gamla rör för el, vatten osv och genom otäta rensluckor i golvbjälklaget.

Radon från byggnadsmaterial

Blåbetong, en form av lättbetong med alunskiffer, är den enda byggmaterialtyp i Sverige som kan orsaka höga radonnivåer inomhus. Denna form av betong tillverkades och användes fram till 1975 och innehåller radium som sönderfaller till radon. Blåbetong kan finnas i väggar, bjälklag i hus och ytterväggar i flerbostadshus och som värmeisolering på bjälklag, men är inte vanligt förekommande i bärande innerväggar. 

Radon från hushållsvattnet

Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan ha radon. Detta är väldigt sällsynt i kommunalt vatten, men om det finns radon i hushållsvattnet kan det leda till ökad radonkoncentration i inomhusluften vid aktiviteter som spolning, tvätt eller disk.

Så här mäter du radon

För att genomföra en radonmätning, följ dessa steg:

  1. Beställ radonmätare från ett ackrediterat företag som är expert på radon.
  2. Placera ut mätdosorna enligt instruktionerna du får.
  3. Skicka tillbaka mätdosorna för analys när mättiden är över.
  4. Vänta på mätresultatet. Det brukar ta ungefär en vecka.